Att bygga högpresterande team

Högpresterande team strävar mot samma mål och låter helheten gå före individuella intressen. När medlemmar har en hög grad av tillit till varandra finns förutsättning för ett gemensamt ansvarstagande för att uppsatta mål ska nås.

Varför är det värt att satsa på teamutveckling?


Teamutveckling handlar att kontinuerligt sträva efter förbättring. Genom att skapa en gemensam bild av teamets behov, samt få kunskap kring hur man blir ett högpresterande team, kan en tydlig grund läggas för att skapa ett effektivt team. Teamutveckling är grundläggande för att skapa ett lönsamt företag och ger:

  • Ökad prestation
  • Förbättrad arbetsmiljö
  • Effektivt arbete och smartare arbeetssätt
  • Förbättrad innovationsföråga

Hur vi arbetar med teamutveckling


Teamutveckling handlar till stor del om att skapa överenskommelser inom teamet. För att lyckas skapa ett effektivt team ska dessa delas av samtliga teammedlemmar. Vanligtvis inleds processen med en analys av nuläget, förståelse för var teamet befinner sig samt vilka fokusområden som bör belysas. I denna process säkerställs tydlighet kring gruppens uppdrag, struktur, roller, samarbete samt konflikthanteringsförmåga.

Team som har en gemensam bild  av dess teamfundament: syfte, mål, roller, intressenter, spelregler och struktur presterar bättre än team som saknar denna.

.

DeChurch, L. A.,& Mesmer-Magnus, J.R.

Konflikthantering

På arbetsplatser är det vanligt med meningsskiljaktigheter och konflikter, vilka, om de hanteras på rätt sätt, kan fungera som katalysatorer för utveckling och förbättrade relationer. Däremot, om dessa problem förbises, riskerar de att eskalera till destruktiva beteenden som negativt påverkar både arbetsgrupper och företagets verksamhet. För att undvika detta är det avgörande med stöd och åtgärder för att främja en positiv och hälsosam arbetsmiljö.

Teoretisk bas för vårt arbete

Den modell som vi främst arbetar med är IMGD (integrated model of group development) som hjälper team att förstå de faser man genomgår och vad ledare kan göra för att bistå gruppen i dess utveckling. Modellen är utvecklad av den amerikanska psykologiprofessorn Dr. Susan Wheelan och är en bygger på forskning inom beteende och självskattningar. IMGD är vetenskapligt statistiskt belagd och beskriver gruppens utveckling i fyra steg.

unsplash